IsiXhosa (Xhosa)

 Ukuphulaphula(Listen)

 Khangela(Watch)

 Uphonononge(Explore)

 Iincwadi (Books)

 Impilo(Health)

 Ukudibanisa (Connect)